Jak uzyskać pozwolenie na budowę ?

Dla wielu planujących budowę własnego domu, proces uzyskania pozwolenia na budowę wydaje się być skomplikowaną procedurą. Poniżej w przejrzysty sposób przedstawiamy kolejne etapy - od złożenia pierwszego dokumentu do otrzymania pozwolenia na budowę.

1Uwarunkowania administracyjne - czyli jaki dom mogę wybudować

Pierwszym krokiem jest poznanie wytycznych administracyjnych którym podlega Twoja działka, gdyż to one determinują w znacznym stopniu jaki dom możesz wybudować. Zapisy takie zawarte są w tzw. Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który może, ale nie musi być uchwalony dla Twojej działki. Aby się tego dowiedzieć udaj się do Wydziału Architektury Urzędu Miasta lub Gminy i sprawdz:

CZY DZIAŁKA OBJĘTA JEST PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

TAK

NIE

złóż wniosek o wydanie aktualnego wypisu
z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP)
    1-14 dni
złóż wniosek o wydanie
Decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ)

do wniosku dołącz:

kopię mapy zasadniczej
(Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego)

wypis i wyrys z rejestru gruntów
(Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego)

oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów
(zakład gazowniczy, zakład energetyczny, zakład wodociągu i kanalizacji)

koncepcję budynku
(karta projektu dostępna na naszej stronie)

   14-90 dni
 

zamów aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych (skala 1:500)
(geodeta z uprawnieniami)

uzyskaj warunki techniczne dostawy mediów
(zakład gazowniczy, zakład energetyczny, zakład wodociągów i kanalizacji)

Mając powyższe dokumenty możesz wybrać i zakupić projekt !

 
Pamiętaj - możemy ci pomóc w sprawdzeniu zgodności projektu z wytycznymi WZ lub MPZP, oraz zaproponować optymalne usytuowanie budynku na działce.

Masz już projekt - przed Tobą bardzo ważny etap wykonywane przez lokalnego architekta z uprawnieniami:

2Adaptacja projektu do warunków miejscowych

w ramach adaptacji architekt wykona między innymi:

projekt zagospodarowania działki
(z uzgodnieniami - naniesieniem projektowanego budynku, przyłączy instalacyjnych do istniejących sieci i wjazdem na działkę)

dostosuje fundamenty do lokalnych warunków gruntowo-wodnych
(w  tym celu wymagane jest badanie geologiczne gruntu)

dostosuje konstrukcję więźby dachowej
(dla danej sterfy obciążenia śniegiem i wiatrem)

uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów z produckji rolnej
(gdy grunt posiada klasę od I do III)

dostosuje budynek do indywidualnych wymagań inwestora
(mniejsze lub większe zmiany są normą w projektach typowych - staraj się unikać zmian
znacznie ingerujących w konstrukcję budynku)

Zachęcamy do wcześniejszego konsultowania takich zmian z naszą Pracownią - doradzimy, które zmiany są korzystne, a które mogą wpłynąć negatywnie na budynek  i niepotrzebnie podnieść koszty adaptacji.

Dopiero po wykonaniu adaptacji zakupiona dokumentacja projektowa staje się w myśl prawa
PROJEKTEM BUDOWLANYM (odpowiedzialność za projekt przejmuje architekt adaptujący)

Kiedy adaptacja jest ukończona, pora na ostatni etap, którym jest złożenie w Wydziale Architektury wniosku o

3Złożenie w wydziale architektury wniosku o pozwolenie na budowę

do wniosku dołącz

projekt budowlany w 4 egzemplarzach z uzgodnieniami

oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele projektowe

kopie nadania uprawnień projektantów wykonujących opracowanie

65 dni

Decyzja przesyłana jest do odpowiednich organów. Uprawomocnienie następuje w terminie 14 dni o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania.

14 dni

Mam już pozwolenie na budowę !

Gratulacje. Teraz tylko kilka drobnych kroków dzieli Cię od rozpoczęcia budowy.

dziennik budowy
(Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Dziennik nalezy zarejestrować we właściwym ogranie administracji budowlanej składając wniosek i oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.)

tablica budowy

powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
(o zamiarze rozpoczęcia budowy należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)

7 dni
4Możesz przystąpić do budowy wymarzonego domu