Zmiany w projekcie / adaptacja

Zmiany w projekcie

Prawie każdy inwestor planujący zakup gotowego projektu myśli jednocześnie o dostosowaniu go do indywidualnych wymagań lub warunków panujących na posiadanej działce. To może rodzić wątpliwości, czy planowane zmiany będą możliwe do przeprowadzenia i czy nie wpłyną negatywnie na wygląd lub funkcjonalność domu. Dlatego nasza pracownia oferuje bezpłatną pomoc konsultacyjną w tym zakresie. Jeżeli podoba ci się projekt z naszej oferty, ale nie odpowiada w pełni twoim oczekiwaniom i chciałbyś wprowadzić pewne modyfikacje, skontaktuj się z nami i prześlij wszelkie uwagi na adres mailowy: domy@domyzwizja.pl. Rzetelnie sprawdzimy możliwości adaptacji projektu do twoich potrzeb, jej wpływ na konstrukcję, funkcjonalność wnętrza, proporcje i estetykę formy, a później poinformujemy cię o ewentualnych konsekwencjach. Następnie otrzymasz bezpłatną zgodę na przeprowadzenie zmian w lokalnym biurze projektowym.
   Listę współpracujących z nami pracowni i architektów adaptujących odnajdziesz w dziale Pośrednicy sprzedaży. Jeśli w miejscu twojego zamieszkania nie ma biura naszego partnera, z przyjemnością pomożemy ci odnaleźć w najbliższej okolicy pracownię projektową, która podejmie się dostosowania budynku do twoich potrzeb. Poniżej zamieściliśmy listę modyfikacji, na które wydajemy bezpłatną zgodę w formie dokumentu dołączanego do kompletu dokumentacji.

Zakres standardowej zgody na zmiany
• dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;
• podpiwniczenie całości lub fragmentu budynku przy zachowaniu istniejącej wysokości cokołu;
• realizacja budynku w lustrzanym odbiciu;
• zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych, przy spełnieniu wymaganych normą własności użytkowych ścian;
• zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości;
• zmiana pokrycia dachowego na lekkie, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5 stopni;
• zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku);
• zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego;
• dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem – likwidacja kominów wentylacji grawitacyjnej;
• zmiana układu funkcjonalnego – ilości, wielkości oraz przeznaczenia pomieszczeń na parterze i poddaszu;
• zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych;
• zmiana ilości, wielkości i usytuowania okien połaciowych;
• zmiana elewacyjnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki;
• zmiana zewnętrznego obrysu budynku.
Adaptacja projektu

Dokonywanie zmian w projektach typowych odbywa się najczęściej w trakcie tzw. adaptacji projektu do warunków miejscowych. Tego typu adaptacja to wymagana przez Prawo budowlane standardowa procedura polegająca na sprawdzeniu i dostosowaniu dokumentacji do lokalnych uwarunkowań administracyjnych, klimatycznych i gruntowych oraz indywidualnych preferencji inwestora. Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że każdy projekt typowy dostępny na polskim rynku wymaga jej przeprowadzenia. Procedurę adaptacji wykonują specjalizujące się w tego typu działalności biura projektowe lub architekci współpracujący z projektantami innych branż. Pamiętaj, że adaptacja projektu stanowi dodatkowy koszt, który będzie zależny od zakresu usług oraz modyfikacji i jest wyceniany indywidualnie dla każdego inwestora.

Obowiązki projektanta adaptującego
• dostosowanie projektu do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w sytuacji jego braku – do wymagań decyzji o warunkach zabudowy;
• dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
• sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych (w tym celu projektant adaptujący może zlecić inwestorowi badanie geologiczne gruntu);
• sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie konstrukcji budynku (m.in. więźby dachowej) do odpowiedniej strefy klimatycznej;
• wykonanie projektu zagospodarowania działki na aktualnej, sporządzonej przez geodetę mapie do celów projektowych, czyli na tzw. wyrysie geodezyjnym;
• przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego);
• dołączenie stosownych uprawnień poszczególnych projektantów i ich aktualnych zaświadczeń o wpisie do izb zawodowych;
• przejęcie obowiązków projektanta głównego (z chwilą złożenia podpisów i pieczątek na projekcie projektant adaptujący przejmuje odpowiedzialność prawną za część architektoniczno-budowlaną dokumentacji).

Inwestor może przyspieszyć i usprawnić proces adaptacji, uzyskując samodzielnie kilka dokumentów związanych z działką, na której planuje budowę:

  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w lokalnym wydziale architektury urzędu miasta bądź gminy);
  • wypis i wyrys geodezyjny (mapa) do celów opiniodawczych (w lokalnym wydziale geodezji urzędu miasta bądź gminy);
  • wyrys geodezyjny (mapa) do celów projektowych (jego sporządzenie należy zlecić uprawnionemu geodecie);
  • warunki przyłączenia do poszczególnych gestorów sieci (w lokalnym zakładzie energetycznym, wodociągowym, gazowym);
  • oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane (w lokalnym wydziale architektury urzędu miasta bądź gminy)